Şişli Etfal Tıp Bülteni

Home/About

Guide for Authors

Help

Author Courses

Login

Register

eJManager 3.5

Language: [ Turkish ]   [ English ]  

Şişli Etfal Tıp Bülteni
GUIDE FOR AUTHORS

Telif Hakkı Devir Formu

Tanımlama
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 1967 yılından itibaren hakemli olarak yılda 4 sayı yayınlanan, hızlı ve düzenli yayın politikasını amaç edinmiş bir dergidir. Bu bağlamda dergiye gelen yazılar dört hafta içerisinde hakem değerlendirmelerinden geçirilir. Değerlendirme sonucunda hakemlerin revizyon istekleri varsa düzeltme için yazarlara gönderilir. Düzeltmeden gelen yazılar dört hafta içinde sonuçlandırılır. Yazı hakkındaki karar iletişim kurulan yazara e-mail yolu ile bildirilir. Kabul edilen yazılar yayın sırasına alınır. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni'nde tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek deneysel, klinik bilimlere ait orijinal araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektuplar, çeviriler, tıp tarihi makaleleri, yayın ve araştırma etiğiyle ilgili yazılara yer verilir. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve kişilere ücretsiz olarak ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.

Genel İlkeler
Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni'nde değerlendirilmek üzere kabul edilir. Yayın kurulu, yazarların iznini alarak yazıda değişiklikler yapabilir. Editör ve dil editörü dil, imlâ ve kaynakların Index Medicus'ta geçtiği gibi yazılmasında ve benzer konularda tam yetkilidir. Eğer makalede daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Gerekli izinlerin alınıp alınmadığından yazar(lar) sorumludur. Bilimsel toplantılarda sunulan özet bildiriler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir.

Editör, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni'ne gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, gelen yazıyı en az iki hakemin değerlendirmesinden geçirtir; hakemler gerek gördüğü takdirde yazıda istenen değişiklikler yazarlar tarafından yapıldıktan sonra yayınlanmasına onay verir. Makale yayınlanmak üzere Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni'ne gönderildikten sonra, yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Yayına kabul edilmeyen makale, resim ve fotoğraflar eğer özel olarak yazarlar tarafından editöre sunum sayfasında geri istendiği belirtilmemiş ise yazarlara geri gönderilmez.

Etik

Bilimsel Sorumluluk
Dergi, uluslararası yayın etiği ve yayında hatalı uygulama konusunda Committee On Publication Ethics – COPE kurallarını benimser ve uygular; bilgi için: (http://publicationethics.org/resources/guidelines).

Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Tüm yazarların gönderilen makalede akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Bu bağlamda "yazar" yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve desenine, verilerin elde edilmesi, analizi ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının müsvettesi ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya makaleyi yazmak veya revize etmektir. Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başlarına yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak gösterilen tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve yukarıdaki ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak gösterilebilir. Çok merkezli çalışmalarda grubun tüm üyelerinin yukarıda belirtilen şartları karşılaması gereklidir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını telif hakkı devri formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar. Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler "teşekkür / bilgiler" kısmında sıralanmalıdır. Finansal ve materyal destekleri de belirtilmelidir. Yazıya materyal olarak destek veren ancak yazarlık için gerekli ölçütleri karşılamayan kişiler "klinik araştırıcılar" ya da "yardımcı araştırıcılar" gibi başlıklar altında toplanmalı ve bunların işlevleri ya da katılımları "bilimsel danışmanlık yaptı" "çalışma önerisini gözden geçirdi" "veri topladı" ya da "çalışma hastalarının bakımını üstlendi" gibi belirtilmelidir. Teşekkür (acknowledgement) kısmında belirtilecek bu bireylerden de yazılı izin alınması gerekir.

Etik Sorumluluk
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 1975 Helsinki Deklarasyonu'nun 2000 yılında revize edilen İnsan Deneyleri Komitesi'nin (http://www.wma.netle/policy/b3.htm) etik standartlarına uymayı ilke edinmiş bir dergidir. Bu yüzden Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni'nde yayınlanmak üzere gönderilen klinik deneylere katılan sağlıklı bireyler/ hastalarla ilgili olarak belirtilen komitenin etik standartlarına uyulduğunun mutlaka belirtilmesi ve deneyin türüne göre gerekli olan yerel veya ulusal etik komitelerden alınan onay yazılarının yazı ile birlikte gönderilmesi ve ayrıca deneye katılan kişi/hasta'lardan ve hastalar eğer temyiz kudretine sahip değilse hastaların vâsilerinden yazılı bilgilendirilmiş onam (informed consent) alındığını belirten bir yazı ve tüm yazarlar tarafından imzalanmış bir belgenin editöre gönderilmesi gerekir. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin YÖNTEM(LER) bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan bilgilendirilmiş onam (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadırlar. Çalışmada "deney hayvanı" kullanılmış ise yazarlar, makalenin YÖNTEM(LER) bölümünde "Guide for the Care and Use of Laboratory Animals" (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. Hayvan deneyleri rapor edilirken yazarlar laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımı ile ilgili kurumsal ve ulusal rehberlere uyup uymadıklarını yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

Olgu sunumlarında da hastanın kimliğinin ortaya çıkıp, çıkmamasına bakılmaksızın hastalardan "bilgilendirilmiş onam" (informed consent) alınmalıdır. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, yayınladığı makalelerin konu ile ilgili en iyi etik ve bilimsel standartlarda olmasını, buna karşılık ticarî kaygılara dayanmaması şartını gözetmektedir. Editör ve yayıncı, reklâm amacı ile dergide yayınlanan ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Eğer makalede doğrudan veya dolaylı ticarî bağlantı veya çalışma için maddî destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kaynak sayfasında, kullanılan ticarî ürün, ilaç, ilaç firması v.b. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) bildirmek zorundadır.

Hastalar ve Çalışmaya Katılanların Gizlilik ve Mahremiyeti
Hastalardan izin alınmadan mahremiyet bozulamaz. Hastaların ismi, isimlerinin baş harfleri ya da hastane numaraları gibi tanımlayıcı bilgiler, fotoğraflar ve soy ağacı bilgileri v.b. bilimsel amaçlar açısından çok gerekli olmadıkça ve hasta (ya da anne-baba, ya da vasi) yazılı aydınlatılmış onam vermedikçe basılmazlar. Özellikle olgu bildirimlerinde, çok gerekli olmadıkça hasta ile ilgili tanımlayıcı ayrıntılar çıkarılmalıdır. Örneğin, fotoğraflarda göz bölgesinin maskelenmesi kimliğin gizlenmesi için yeterli değildir.

Eğer veriler kimliğin gizlenmesi için değiştirildiyse yazarlar bu değişikliklerin bilimsel anlamı etkilemediği konusunda güvence vermelidirler. Bilgilendirilmiş onam alındığı da makalede belirtilmelidir.

Editör, Yazar(lar) ve Hakemlerle İlişkiler
Editör makalelerle ilgili bilgileri (makalenin alınması, içeriği, gözden geçirme sürecinin durumu, hakemlerin eleştirileri ya da varılan sonuç) yazarlar ya da hakemler dışında kimseyle paylaşmamalıdır. Editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri topluma açık bir şekilde makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kendileri için makalelerin kopyalarını çıkarmalarına izin verilmez ve editörün izni olmadan makaleleri başkasına veremezler. Hakemler gözden geçirmelerini bitirdikten sonra makalenin kopyalarını yok etmeli ya da editöre göndermelidirler. Dergimiz editörü de reddedilen ya da geri verilen makalelerin kopyalarını imha etmektedir. Hakemin, yazarın ve editörün izni olmadan hakemlerin gözden geçirmeleri basılamaz ve açıklanamaz. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Dil
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni'nin dili Türkçe ve Amerikan İngilizcesi'dir.

Yazıların Hazırlanması
Dergi, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (ICMJE)'nin yayınlamış olduğu önerileri kabul eder. Yazılar "ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (updated in August 2013- http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf)" kurallarına göre hazırlanmalıdır. Randomize çalışmalar için CONSORT, gözlemsel çalışmalar için STROBE, tanısal değerli çalışmalar için STARD, sistematik derleme ve meta-analizler için PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar için ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığına müdahale çalışmaları için TREND kılavuzları dikkate alınmalıdır. Tüm makale ve doküman gönderimleri www.sislietfaltip.org sitesindeki online bölümünden yapılır. Yazılar çift aralıklı olarak, yazı boyutu 12 punto "Times Roman" fontunda ve kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak, standart A4 sayfasına göre hazırlanmalıdır. Yazılar word belgesi (*.doc veya *.docx) olarak hazırlanmalıdır. Her bölüm (başlık sayfası, özet, -anahtar sözcükler özet sayfasında-, metin, teşekkür yazısı, kaynaklar, tablolar, şekil ve tablo altı yazıları) yeni bir sayfadan başlamalıdır.

Başlık Sayfası
Bu sayfa aşağıdaki bilgileri verilen sıra ile içermelidir.

Yazının başlığı: Hem Türkçe hem İlgilizce başlık yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır

Kısa başlık:
Bütün yazarların isimleri
Yazarların en yüksek akademik ünvanları
Yazarların çalıştıkları kurum ve bölüm isimleri
İletişim kurulacak yazarın e-mail adresi, açık adresi, telefon ve faks numaraları
Çalışma bir kongrede sunulmuşsa kongrenin adı, yeri, yılı
Yazının hazırlanması için alınmış herhangi bir bağış ya da destek.

Özet ve Anahtar Sözcükler:

Gözlemsel ve deneysel çalışmalarla ilgili araştırma yazılarında: Özet hem Türkçe hem de İngilizce olarak yer almalıdır. Özet çevirisi ile uyum içinde olmalıdır. Özet (Abstract) 500 kelimeden daha uzun olmamalı ve aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır: Amaç/Objective, Gereç ve Yöntem(ler)/Material and Method(s); Bulgular/Results; Sonuç(lar)/Conclusion(s)

Olgu sunumları: Türkçe ve İngilizce Olgu sunumlarında özet hem Türkçe hem de İngilizce olarak yer almalıdır. Özet (Abstract) 250 kelimeden daha uzun olmamalı ve aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır: Amaç/Objective, Olgu/Case, Sonuç(lar)/Conclusion(s)

Derlemeler: Türkçe ve İngilizce derlemelerde özet hem Türkçe hem de İngilizce olarak yer almalıdır. Özet (abstract) 500 kelimeyi geçmemeli, yazının konu içeriğine göre yazarı tarafından belirlenen alt başlıklara bölünmelidir. Derleme için editor, konusunda ulusal ve uluslararası deneyimli bir yazarı davet eder.

Tıp Tarihiyle İlgili Yazılar ve Yayın ve Araştırma Etiğiyle İlgili Yazılar:
Alt başlıklara bölünmemiş ve en fazla 250 kelime özet Türkçe ve İngilizce dillerinde ayrı ayrı yazılır. Anahtar sözcükler; her türlü yazıda Türkçe ve İngilizce özetlerin altında 3-10 adet verilmelidir. Anahtar sözcüklerin seçiminde kaynak olarak Türkiye Bilim Terimler i(http://www.bilimterimleri.com) ve Index Medicus'un Tıbbi Konu Başlıkları (Medical Subject Headings, MeSH ( http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)) kullanılmalıdır.

Ana Metin:
Gözlemsel ve deneysel çalışmalarla ilgili araştırma yazılarında: Ana metin şu başlıklarla alt bölümlere ayrılmalıdır: Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma. Uzun yazılarda, özellikle de gereç ve yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinde açıklamaya yardımcı olmak üzere ek alt başlıklar kullanılabilir. Ana metin 5000 kelimeyi geçmemelidir.

Olgu sunumları: Giriş, olgu sunumu ve tartışma bölümleri bulunmalıdır. Ana metin 2500 kelimeyi geçmemelidir.

Derlemeler: Belirli bir konuda deneyimi, bilgi birikimi, yayın ve atıf sayısı fazla olan uzmanlar tarafından hazırlanan güncel konulu yazılardır. Yazıların içeriği bir konunun vardığı son düzeyi anlatmalı ve gelecekte o alanla ilgili yapılacak olan çalışmalar için de yönlendirici bilgiler ve yorumlar içermelidir. Ana metin 5000 kelimeyi geçmemeli, yazının konu içeriğine göre yazarı tarafından belirlenen alt başlıklara bölünmelidir.

Tıp tarihiyle ilgili yazılar ve yayın ve araştırma etiğiyle ilgili yazılar:
Ana metin alt başlıksız yazılmalı veya konu içeriğine göre yazar tarafından belirlenen alt başlıklara bölünmelidir ve 2500 kelimeyi geçmemelidir.

Editöre mektuplar: Dergide yayımlanmış çalışmalardaki özgül noktaları tartışan yazılardır. Özet içermez. Ana metin alt başlıksız olarak hazırlanır ve 1000 kelimeyi, kaynak sayısı 10'u geçmemeli, tablo ve şekil içermemelidir. Tartışılan makaleye ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların isimleri mutlaka verilmelidir. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni'nde yayınlanmış olan bir yazı ile ilgili eleştiri ya da değerlendirme niteliğindeki mektuplar sözü edilen yazının yayınlanmasından sonraki 12 hafta içinde alınmış olmalıdır.

Teşekkür(ler) / Acknowledgement(s)
Yazının sonunda kaynaklardan önce teşekkür(ler) / acknowledgement(s) bölümüne yer verilir. Bu bölümde kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle yapılacak teşekkür ifadeleri yer alır.

Kaynaklar

Kaynaklarla ilgili genel konular: Gözden geçirme yazıları okuyucular için bir konudaki kaynaklara ulaşmayı kolaylaştıran bir araç olsa da, her zaman orijinal çalışmayı doğru olarak yansıtmaz. Bu yüzden mümkün olduğunca yazarlar orijinal çalışmaları kaynak göstermelidir. Özetler kaynak olarak gösterilmemelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış makalelere atıflar "basımda" ya da "çıkacak" şeklinde verilmelidir; yazarlar bu makaleleri kaynak gösterebilmek için yazılı izin almalıdır ve makalelerin basımda olduğunu ispat edebilmelidir. Gönderilmiş ancak yayına kabul edilmemiş makaleler, "yayınlanmamış gözlemler" olarak gösterilmeli ve kaynak yazılı izinle kullanılmalıdır. Genel bir kaynaktan elde edilemeyecek temel bir konu olmadıkça "kişisel iletişimlere" atıfta bulunulmamalıdır.

Kaynaklar yazının sonunda (Kaynaklar/References) başlığı altında metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılıp dizilmelidir. Metin içinde ise parantez içinde belirtilmelidir. Kaynakların listesiyle metin içinde yer alış sırası arasında bir uyumsuzluk bulunmamalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Tüm kaynaklar metinde belirtilmelidir. Kaynaklar aşağıdaki örneklerdeki gibi gösterilmelidir. Altı veya daha az yazarı olan kaynaklarda tüm isimler yazılmalı, altıdan fazla yazarlı kaynaklarda ise ilk altı yazarın adları yazılarak hemen arkasına "ve ark." ifadesi eklenmelidir.

Tektip kurallar esas olarak Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) tarafından uyarlanmış olan bir ANSI standart stilini kabul etmiştir. Kaynak atıfta bulunma örnekleri için yazar(lar) http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_ requirements.html sitesine başvurabilir(ler). Dergi isimleri Index Medicus'taki şekilleriyle kısaltılmalıdır. Ayrı bir yayın olarak yıllık basılan ve Index Medicus'un Ocak sayısında da liste olarak yer alan Index Medicus'taki Dergiler Listesi'ne (List of Journals Indexed in Index Medicus) başvurulabilir. Liste ayrıca http://www.nlm.nih.gov sitesinde de elde edilebilir. Index Medicus'ta indekslenmeyen bir dergi kısaltılmadan yazılmalıdır. Dergi ismi kısaltmasında noktalama işareti kullanılmamalıdır. Sayfa bitiş numaraları yazılırken, tekrar eden numaralar yazılmamalıdır.

Kaynaklar için örnekler aşağıda belirtilmiştir:

1. Dergilerdeki makaleler için:

MedLine'da yer alan ve kısaltması MedLine'a göre yapılan dergi makalesi için: Matsuzu K, Sugino K, Masudo K, Nagahama M, Kitagawa W, Shibuya H, et al. Thyroid lobectomy for papillary thyroid cancer: long-term follow-up study of 1,088 cases.World J Surg 2014;38:68-79.

Uslu S, Bulbul A, Can E, Zubarioglu U, Salihoglu O, Nuhoglu A. Relationship between oxygen saturation and umbilical cord pH immediately after birth. Pediatr Neonatol 2012;53:340-5.

MedLine'da yer almayan ve kısaltması olmayan dergi makalesi için: Uğurluoğlu C, Kalaycı MU, Pak I. Nonpalpabl meme lezyonlarında Radyolojik- Patolojik Korelasyon. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2004;18:37-40.

2. Ek sayı için:

Valsangkar NP, Morales-Oyarvide V, Thayer SP, Ferrone CR, Wargo JA, Warshaw AL, et al. 851 resected cystic tumors of the pancreas: a 33-year experience at the Massachusetts General Hospital. Surgery 2012;152(3 Suppl 1):S4-12.

MedLine'da yer almayan ve kısaltması olmayan dergi makalesi için:

Güz H, Önder ME. Alkol bağımlılığının farmakolojik sürdürüm tedavisi. 3P (Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji) Dergisi 1996; 4 (Ek Sayı 2):E37-E43

3. Baskıdaki makale için:

Yip L, Carty SE. Molecular Testing of Thyroid Nodules: Distinguishing Misuse from Appropriate Use. Ann Surg Oncol 2014 Feb 7. [Epub ahead of print]

4. Kitaptan alıntılar:

Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için:
Türkçe kitaplar için: Doğan O (editör). Davranış Bilimleri. 2. Baskı, Sivas: Önder Matbaası; 1999. p.41-9.

Eken A (Editör). Kozmesötikler: Kozmetiklerle İlaçlar Arası Ürünler. Kozmesötik Etken Maddeler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2006. p.1-7.

Türkçe kitaptan bir bölüm için:
Altuntaş Y. Tiroit ve Gebelik. İşgör A, Uludağ M (editör). Tiroit. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2013. p.723-41.

Yabancı dilde yayınlanan kitaptan bir bölüm için:
Leong M, Philips LG. Wound healing. In: Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL (eds). Sabiston Textbook of Surgery. 19thed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2012. p.151-77.

Örnekleri verilmemiş kaynakların yazım şeklillerine Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) internet sitesinden "International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals: Sample References (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)" ve detaylı olarak Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin çıkardığı "Citing Medicine, 2nd edition ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/)" kitabından ulaşılabilir.

Tablo, Grafik ve Şekiller:
Yazı içindeki grafik, şekil ve tablolar Arabik sayılarla numaralandırılmalıdır. Şekillerin metin içindeki yerleri belirtilmelidir.

Tablolar: Tablolar bilgileri etkin bir şekilde gösterir ve ayrıca bilginin istenen tüm ayrıntı seviyelerinde verilmesini sağlar. Tablolar yazıyı tamamlamalı, yazıdaki verilerin tekrarı olmamalıdır. Bilgileri metin yerine tablolarda vermek genelde metnin uzunluğunu kısaltır. Her tablo ayrı bir sayfaya çift aralıklı olarak basılmalıdır. Tabloları metindeki sıralarına göre numaralayıp, her birine kısa bir başlık verilmelidir. MS Word 2000 ve üstü sürümlerde otomatik tablo seçeneğinde "tablo klasik 1" ya da "tablo basit 1" seçeneklerine göre tablolar hazırlanmalıdır. Açıklayıcı bilgiler 'dipnot' şeklinde verilmeli ve dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Dipnotlar için aşağıdaki semboller kullanılmalıdır: (*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡). Varyasyonun standart sapma ya da standart hata gibi istatistiksel ölçümleri belirtilmelidir. Metin içinde her tabloya atıfta bulunulduğuna emin olunmalıdır. Eğer yayınlanmış ya da yayınlanmamış herhangi başka bir kaynaktan veri kullanılıyorsa izin alınmalı ve onlar tam olarak bilgilendirilmelidir.

Şekiller: Sadece makale için vazgeçilmez olanlar verilmelidir. Aynı sonuçlar ya tablo ya da grafik olarak verilmeli, ikisi birden olmamalıdır. Bütün şekiller ayrı ayrı, sırayla numaralanmalı ve her şekil ayrı sayfada sunulmalıdır. Yayıncının bu materyalleri küçültüp büyütme hakkı saklıdır. Şekiller profesyonel olarak çizilmeli ve fotoğraf kalitesinde dijital olarak gönderilmelidir. Şekillerin JPEG ya da GIF gibi elektronik versiyonlarda yüksek çözünürlükte görüntü oluşturacak biçimlerde elektronik dosyaları gönderilmeli ve yazarlar göndermeden önce bu dosyaların görüntü kalitelerini kontrol etmelidir. Şekiller mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır. Fotomikrografik patoloji preparatları iç ölçekler içermelidir. Semboller, ok işaretleri, harfler ve numaralar profesyonelce yerleştirilmeli ve fonla kontrast oluşturmalıdır. Eğer insan fotoğrafları kullanılacaksa, ya bu kişiler fotoğraftan tanınmamalıdır ya da yazılı izin alınmalıdır (etik bölümüne bakınız). Şekiller metinde geçiş sıralarına göre numaralandırılmalıdır. Eğer önceden yayınlanmış bir şekil kullanılacaksa, yayın hakkını elinde bulundurandan izin alınmalıdır. Toplum alanındaki belgeler hariç yazarlığa ve yayıncıya bakılmadan bu izin gereklidir. Basılacak bölgeyi gösteren ek çizimler editörün işini kolaylaştırır. Renkli şekiller, editör gerekli gördüğünde ya da sadece yazar ek masrafı karşılarsa basılır.

Şekillerin Dipnotları: Ayrı bir sayfadan başlayarak, şekiller için tablo başlıkları ve dipnotları çift aralıklı olarak ve Arap sayıları ile hangi şekle karşı geldiklerini belirterek yazılmalıdır. Semboller, oklar, sayılar ya da harfler şeklin parçalarını belirtmek için kullanıldığında, dipnotlarda her biri açıkça tanımlanmalıdır. Fotomikrografik patoloji preparatlarında iç ölçek ve boyama tekniği açıklanmalıdır.

Diğer Konular

Ölçüm Birimleri: Uzunluk, ağırlık ve hacim birimleri metrik (metre, kilogram, litre) sistemde ve bunların onlu katları şeklinde rapor edilmelidir. Sıcaklıklar Celsius derecesi, kan basıncı milimetre civa cinsinden olmalıdır. Ölçü birimlerinde hem lokal hem de Uluslararası Birim Sistemleri (International System of Units, SI) kullanmalıdır. İlaç konsantrasyonları ya SI ya da kütle birimi olarak verilirken, alternatif olarak parantez içinde verilebilir.

Kısaltmalar ve Semboller: Sadece standart kısaltmaları kullanılmalıdır. Başlıkta kısaltmadan kaçınılmalıdır. Standart bir ölçüm birimi olmadıkça kısaltmaların uzun hali ilk kullanılışlarında açık, kısaltılmış hali parantez içinde verilmelidir.

Makalenin Dergiye Gönderilmesi
Şişli Etfal Tıp Bülteni'ne tüm makaleler sadece www.sislietfaltip.org adresi üzerinden online olarak gönderilir. Başlık sayfası ve özet sayfasında bulunan veriler online makale giriş sistemine ayrı ayrı yüklendiklerinden, bu bölümler makalenin ana metni içinde sisteme yüklenmemelidir.

Yazının değerlendirmesinin başlayabilmesi için Telif Hakkı Devir Formları makaleye eklenmelidir.

Editöre mektup (Cover Letter):
Makaleye editöre mektup eklenmelidir. Mektup makalenin tüm yazarlar tarafından okunup kabul edildiğini, önceden belirtilen şekilde yazarlık ölçütlerinin karşılandığını, her yazarın makalenin dürüst bir çalışmayı yansıttığına inandığını belirten bir ifade olmalıdır. Çıkar çatışmasına neden olabilecek finansal ya da diğer ilişkileri belirten bir ifade içermelidir (Potansiyel Çıkar Çatışması Beyanı). Eğer makalenin kendisinde belirtilmemişse yazışmaları yürütecek, diğer yazarlara düzeltmeleri haber verecek ve son onayı verecek yazarın ismi, adresi, telefon numarası belirtilmelidir. Mektup, editöre yardımcı olabilecek tüm diğer bilgileri içermelidir. Eğer makale önceden başka bir dergiye gönderilmişse, önceki editörün ve hakemlerin yorumları ve yazarların bunlara verdiği cevapların gönderilmesi faydalıdır. Editör, önceki yazışmaların gönderilmesini -hakem sürecini, dolayısıyla yazının yayınlanma sürecini hızlandırabileceğinden- istemektedir.

Yazarlar için makaleyi göndermeden önce kontrol listesi
• Editöre yazılmış mektup (Potansiyel Çıkar Çatışması Beyanını içermelidir.)
• Tüm yazarlarca imzalanmış "Telif Hakkı Devir Formu"
• Türkçe ve İngilizce başlık
• Kısa başlık
• Yazar isimleri ve yazar sırası
• Yazarların en yüksek akademik derecesi
• Bütün yazarların çalıştıkları kurumlar
• Özet (Türkçe ve İngilizce)
• Anahtar sözcükler (3-10 kelime) (Türkçe ve İngilizce)
• Uygun alt başlıklara göre hazırlanmış ana metin
• Bütün kaynakların makalede parantez içinde yazılmış olması
• Varsa teşekkür bölümü
• Dergi yazı kurallarına uygun olarak hazırlanmış tam ve doğru kaynaklar listesi
• Bütün şekil, tablo ve grafikler ve alt yazıları

Gönderilen makalenin derginin yazım kurallarına uymaması durumunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

SUBMIT YOUR MANUSCRIPT NOW